मायाले रोगीलाई निरोगी बनाइदिन्छ !

मायाले रोगीलाई निरोगी बनाइदिन्छ !